Regulamin sklepu internetowego

§1.Definicje

 1. Regulamin – regulamin sprzedaży określający warunki i zasady umów zawieranych pomiędzy właścicielem Sklepu a Klientem za pomocą Portalu.
 2. Portal – serwis internetowy dający możliwość zawierania umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem Sklepu a Klientem działający pod adresem beegarden.biz
 3. Sklep – przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej, w którego skład wchodzi Portal. Sklep posługuje się nazwą BeeGARDEN
 4. Administrator – administrator danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 5. Konsument – należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i ustawy o prawach konsumenta
 6. Klient – strona umowy sprzedaży zawieranej za pomocą Portalu z właścicielem Sklepu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy Klientów Sklepu prowadzonego pod adresem www. beegarden.biz
 2. Sklep prowadzony jest przez Paulinę Pindelę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PINDELA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRACOWNIA PArt” z siedzibą w Myślenicach (32-400), ul. Żwirki i Wigury 7 lok. 1 posiadającą numer NIP: 681-120-63-36 oraz numer REGON 367-926-300 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Polsce.
 3. Sklep zastrzega prawo do dokonania zmian Regulaminu Sklepu. Na złożone w Sklepie zamówienie obowiązuje Regulamin ważny w chwili złożenia zamówienia (wskazany
  w zamówieniu).
 4. Głównym przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów za pomocą Portalu.
 5. Warunkiem korzystania z usług w Sklepie, jest potwierdzenie zapoznania się
  i akceptacja niniejszego Regulaminu. W momencie zakupu, klient akceptuje Regulamin
  i zobowiązuje się do przestrzegania go.
 6. Akceptując regulamin klient oświadcza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Sklep nie odpowiada za szkody i inne zobowiązania powstałe na skutek niestosowania się przez klienta do treści niniejszego Regulaminu.
 8. Sklep prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Polityka prywatności

 1. Z oferty Sklepu korzystać mogą klienci posiadający indywidualne konto klienta założone na Portalu. W celu założenia indywidualnego konta klient zobowiązany jest podać w procesie rejestracji dane osobowe i teleadresowe wymagane celem zawarcia i wykonania umowy. Jednocześnie Klient przyjmuje do informacji, iż korzystanie z Portalu powoduje zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu za pomocą którego łączy się z Portalem.
 2. Mechanizm plików cookies zapisuje krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” na komputerze osoby odwiedzającej Portal, celem usprawniania korzystania z Portalu. Pliki „cookies” umożliwiają identyfikację osoby korzystającej z portalu.
 3. Z portalu korzystać mogą również klienci nie posiadający indywidualnego konta klienta. W takim przypadku celem zawarcia i wykonania umowy, klient obowiązany jest wypełnienia formularza zakupu udostępnionego przez Sklep.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających zawarcie lub wykonania umowy.
 5. W przypadku zmiany danych klient obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 6. Klient zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim danych logowania do indywidualnego konta klienta oraz do przechowywania i korzystania z danych logowania
  w sposób uniemożliwiający osobom trzecim zapoznanie się z nimi.
 7. Sklep nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez klienta danych logowania osobom trzecim, bądź uzyskania tych danych przez osoby trzecie na skutek niezachowania przez klienta wymaganej należytej ostrożności.
 8. Sklep zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich wymaganych przepisami prawa polskiego obowiązków w zakresie gromadzenia przetwarzania danych osobowych klientów.

§4. Dane osobowe

 1. Rejestrując nowe konto klienta oraz korzystając z usług Sklepu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy.
 2. Administratorem bazy danych osobowych jest właściciel Sklepu określony w §2 ust. 2 Regulaminu. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 3. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, których dotyczy niniejszy regulamin i obejmują dane podane przez Klienta w toku zawierania umowy.
 4. Podanie wymaganych formularzem danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 5. Klient ma prawo wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych, którymi administruje właściciel Portalu.

§5. Zasady i warunki sprzedaży

 1. Za pośrednictwem Portali możliwe jest nabycie towarów oferowanych przez prowadzącego Sklep.
 2. Udostępnione na Portalu Sklepu przez właściciela Sklepu towary wraz z podanymi tam cenami stanowią informację o ofercie sprzedaży.
 3. Klient dokonuje zamówienia towarów poprzez dodanie towarów do „koszyka” oraz potwierdzenie zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep dokonywanego w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na podany przez klienta adres e-mail.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż Sklep prowadzi sprzedaż towarów w zestawach składających się z dwóch lub więcej towarów w ramach realizowanych akcji na rzecz osób potrzebujących określonych szczegółowo przez Sklep na stronie beegarden.biz oraz na portalu społecznościowym Facebook, a w ramach której to akcji zakup towaru pojedynczego jest niemożliwy, chyba że uzgodnienia indywidualne klienta ze Sklepem stanowią co innego.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby Sklep dostarczył mu tylko niektóre z nabytych produktów oraz aby pozostałe z produktów Sklep przesłał na własny koszt do wybranych przez Sklep osób potrzebujących.
 6. Przed złożeniem zamówienia Klient każdorazowo informowany jest które z nabytych przez niego produktów zostaną mu dostarczone, a które zostaną przekazane osobom potrzebującym w ramach danej akcji na rzecz osób potrzebujących.
 7. Klient ma prawo do informacji, na rzecz których potrzebujących i do jakiego miejsca został wysłany nabyty przez niego produkt.
 8. Sklep zobowiązuje się przesłać na własny koszt wskazane towary na rzecz osób potrzebujących.
 9. Zapłata za zamówiony towar następuje poprzez jeden ze sposobów wybranych przez Klienta przy dokonywaniu zamówienia.
 10. Brak zapłaty za zamówiony towar w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia poczytuje się za odstąpienie od umowy.
 11. O ile Klient nie wybrał opcji zapłaty za towar poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem lub poprzez zapłatę bezpośrednio we wskazanym punkcie odbioru Towaru, to za zapłatę poczytuje się zaksięgowanie na rachunku bankowym Sklepu pełnej ceny za towar oraz całości kosztów przesyłki i innych uzgodnionych między stronami kosztów. Przed zaakceptowaniem transakcji, Klient jest każdorazowo informowany o całkowitym koszcie towaru z uwzględnieniem kosztów przesyłki w opcji wybranej przez Klienta
 12. Wyrażenie zgody na przekazanie niektórych towarów na osoby trzecie (osoby potrzebujące wskazane w ramach akcji charytatywnej) stanowi element przedmiotowo istotny, w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, umowy pomiędzy Sklepem a Klientem. Brak zgody na przeniesienie własności uniemożliwia zawarcie umowy, chyba że strony ustaliły indywidualnie inaczej.
 13. W przypadku braku towarów zamówionych przez Klienta, Sklep poinformuje Klienta o anulowaniu zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia na Portalu.
 14. W przypadku zapłaty za towar Sklep zwróci klientowi w terminie 7 dni od anulowania zamówienia kwotę uiszczoną tytułem ceny i poniesionych kosztów przesyłki jeśli takie wystąpiły. W związku z anulowaniem sprzedaży towaru Klientowi nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Sklepu.
 15. Towary zamówione przez klienta zostają wysłane na adres podany przez klienta
  w sposób przez niego wybrany. Koszty wysyłki ponosi klient według wybranego przez siebie sposobu doręczenia towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i braki towaru spowodowane w trakcie przewozu bądź z winy przewoźnika. Odbiór osobisty towaru możliwy jest jedynie w przypadku wyraźnej indywidualnej zgody Sklepu, w miejscu i czasie wskazanym przez upoważnionego pracownika Sklepu.
 16. Wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny za towar na koncie bankowym Sklepu bądź odpowiednim potwierdzeniu pośrednika płatności, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaksięgowania bądź potwierdzenia.
 17. W przypadku podania przez Klienta adresu nieprawidłowego w momencie zakupu i zwrotu przesyłki, termin 7 dni rozpoczyna bieg od daty poinformowania Sklepu o adresie właściwym. W przypadku niepodania informacji o prawidłowym adresie towar może zostać przekazany do przechowania na koszt i ryzyko klienta.

§6. Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, poinformowania Sklepu o zauważonych wadach towaru oraz powstrzymania się od dalszego użytkowania towaru po stwierdzeniu wady.
 2. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszany na adres podany na Portalu.
 3. Sklep nie odpowiada za wady powstałe na skutek złego użytkowania lub przechowywania towaru przez klienta, a także za wady powstałe na skutek użytkowania towaru po stwierdzeniu wystąpienia wady.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sklep poinformuje na piśmie klienta będącego konsumentem o zgodzie albo braku zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu.
 5. Sklep nie ponosi kosztów transportu towaru w przypadku nieuwzględnienia reklamacji.
 6. W przypadku zaakceptowania reklamacji Sklep wymieni towar, dokona niezbędnej naprawy bądź na wyraźne życzenie klienta zwróci równowartość towaru uszkodzonego.
 7. Zwrot towaru możliwy jest w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru tylko i wyłącznie w przypadku gdy towar nie jest uszkodzony, nie był używany i nie posiada śladów używania.
 8. Zwracając towar Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie przesyłki towaru, a także na skutek niewłaściwego zapakowania lub zabezpieczenia zwracanego towar.
 9. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.
 10. Zwrot towaru następuje przez wysyłkę pod adres wskazany w formularzu zwrotu.

§7. Informacje o darczyńcach

 1. W związku z misją Sklepu, jaką jest pomoc potrzebującym polegająca na wysyłce niektórych z zakupionych przez Klientów towarów osobom trzecim, Sklep może gromadzić i upubliczniać informacje o osobach darczyńców.
 2. Lista darczyńców dostępna jest na Portalu w zakładce „darczyńcy” i przypisywana może być do określonej akcji.
 3. Każdy Klient sklepu może wyrazić zgodę na umieszczenie jego danych osobowych na liście darczyńców.
 4. Osoba umieszczona na liście darczyńców może w każdym momencie wycofać zgodę na umieszczenie na liście darczyńców. Wycofanie zgody następuje poprzez zawiadomienie sklepu drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. W przypadku braku wyrażenia zgody na opublikowanie danych osobowych, Sklep zastrzega możliwość upublicznienia na liście darczyńców zapisu „anonimowy darczyńca” wraz ze wskazaniem numeru faktury obejmującej towar, który został przekazany osobie potrzebującej.
 6. Sklep zobowiązuje się do usunięcia Klienta z listy darczyńców niezwłocznie po otrzymaniu wycofania zgody, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wycofania zgody.
 7. Sklep decyduje o wyglądzie, ilości danych osobowych a także czasie umieszczenia listy darczyńców na Portalu.
 8. Sklep może odmówić Klientowi wpisu na listę darczyńców z przyczyn technicznych lub innych powodów, zwłaszcza gdyby wpis na listę darczyńców naruszał dobre obyczaje lub porządek prawny.
 9. Na liście darczyńców umieszczony może być również Klient będący przedsiębiorcą, osobą prawną, jednostką organizacyjną bądź innym podmiotem.
 10. W przypadku wpisu na listę darczyńców podmiotu o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stosuje się odpowiednio przepisy o Klientach będących osobami fizycznymi wpisanych na listę darczyńców.

§8. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów właściwym dla Sklepu jest Inspekcja Handlowa – Małopolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków prowadzący stronę Internetową pod adresem: krakow.wiih.gov.pl
 2. Łącze do platformy umożliwiającej rozwiązywanie sporu online (Online Dispute Resolution) znajduje się po adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§9. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli jakiekolwiek z postanowień regulaminu zostanie uznane za niezgodne
  z prawem, nieważne lub nieskuteczne, to w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w mocy.
 2. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest każdocześnie na Portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i nie uzgodnionych indywidualnie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W przypadku sporów wynikłych z Regulaminu właściwym jest sąd powszechny ustalony według właściwości ogólnej siedziby Sklepu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku.
2018-01-17

100% Orginalny

Gwarantujemy oryginalne produkty.

Płatność

Płatność za pobraniem, przelewem lub karta płatniczą.

Wysyłka do 7 dni

Wysyłamy towar do 7 dni.

14-dni na zwrot

Przysługuje Państwu 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.